ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Giáo trình dành cho đại học, cao đẳng Phật giáo)

Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo trình dành cho đại học, cao đẳng Phật giáo...

Nghiên cứu về Lịch sử Phật giáo Việt Nam trước nay đã có nhiều bậc đại sư, nhà nghiên cứu uy tín như Thích Mật Thể, Trần Văn Giáp, Thích Nhất Hạnh, Lê Mạnh Thát, Nguyễn Tài Thư....

Nhưng chưa có một quyển giáo trình Lịch sử Phật giáo Việt Nam cấp đại học đáp ứng nhu cầu học tập cho Tăng Ni các học viện Phật giáo cũng như các sinh viên các trường khoa học xã hội nhân văn ...có nhu cầu nghiên cứu Lịch sử Phật giáo Việt Nam....

THÍCH HẠNH TUỆ

Liên hệ đặt sách: 0792 340 480 hoặc 0975 384 933 

Chia sẻ:
Bài viết khác: