ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
Tầm quan trọng của Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam

Tầm quan trọng của Văn hóa Phật giáo Việt Nam..
1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.
2. Phật giáo xưa nay được truyền bá bằng con đường văn hóa. Ở Việt Nam, với lịch sử hơn 2000 năm, Phật giáo đã được bản địa hóa.
3. Văn hóa Phật giáo Việt Nam là một bộ phận nòng cốt của văn hóa Việt Nam gồm hai thành tố: tinh hoa của Văn hóa Phật giáo dung hòa với văn hóa tín ngưỡng bản địa người Việt (giải quyết những lầm lẫn về cách hiểu Văn hóa Phật giáo Việt Nam)
4. Thành tựu lớn về mọi mặt của tổ chức Phật giáo Phật Quang Sơn - Đài Loan hiện nay chính là được định hướng bằng đại tôn chỉ " Dĩ văn hóa hoằng dương chính pháp."
5. Tăng Ni, phật tử Việt Nam rất cần hiểu rõ nguồn gốc, bản sắc của Văn hóa Việt Nam, Văn hóa Phật giáo Việt Nam.
6. Muốn tự mình tu tập hướng đến thánh quả giải thoát, chỉ cần y theo kinh, luật Phật Phật giáo (tinh hoa Phật giáo) là đủ, nhưng muốn hoằng dương chính pháp, truyền bá Phật giáo sâu rộng tại Việt Nam hiệu quà thì phải am hiểu, dung hòa với văn hóa, tín ngưỡng Việt Nam.
7. Văn hóa Phật giáo Việt Nam là nền móng của toàn bộ ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Vì thế, nên cần thiết đưa môn Văn hóa Phật giáo Việt Nam vào dạy các cấp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại học Phật giáo góp phần phát triển hoàn thiện nền giáo dục Phật giáo Việt Nam, góp phần hoằng dương chính pháp của đức Thế Tôn. (Trích trong sách Văn hóa Phật giáo Việt Nam - một hướng tiếp cận của TS Hạnh Tuệ)

Chia sẻ:
Bài viết khác: