ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
Thăm và tặng 200 phần quà cho hộ nghèo tại Đại Bình, Nông Sơn, Quảng Nam (13.07.2019)